Disclaimer

Gebruik van de site van Life Style Sneek is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Life Style Sneek uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Life Style Sneek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Life Style Sneek.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Life Style Sneek zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Life Style Sneek geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke sites.
Cookie instellingen